معنی کلمه ذوات الکیس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوات الکیس . [ ذَ تُل ْ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) جانوران که زیر شکم چیزی چون همیان دارند که بچگان خود را در آن حمل کنند. همیانیان . همیان داران . همیان وران .