معنی کلمه ابوعبدا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محمدبن ابراهیم سلمی مناوی شافعی . رجوع به محمد... شود.