معنی کلمه نیکومنش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نیکومنش . [ م َ ن ِ ] (ص مرکب ) خوش طینت . نیکوسیرت .