معنی کلمه پای پس آمدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پای پس آمدن . [پ َ م َ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از گریختن و هزیمت شدن و کم آمدن از حریف خود باشد. (تتمه ٔ برهان قاطع).