معنی کلمه ابوعبدا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) کاتب مهدی عباسی . یکی از بلغای زبان عرب . (ابن الندیم ).