معنی کلمه خوهلگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوهلگی . [ خوَهَْ / خُه ْ ل َ / ل ِ ] (حامص ) کجی . ناراستی . (برهان قاطع) (ناظم الاطباء).