معنی کلمه ضیافت خور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضیافت خور. [ ف َ خوَرْ / خُرْ ] (نف مرکب ) کسی که بمهمانی رود. میهمان . - امثال : ضیافت خور خوش آمدگوی باشد . (جامع التمثیل ).