معنی کلمه ذوات الصوف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوات الصوف . [ ذَ تُص ْ ص ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) جانوران که پشم دارند مانند میش .