معنی کلمه بطریک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بطریک . [ ب َ ] (معرب ، اِ) بطریرک . ج ، بطارکه . رجوع به بطریرک شود.