معنی کلمه خونجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خونجانی .[ خ َ وِ ] (ص نسبی ) منسوب به خونجان که قریتی است از قراء اصفهان و از این ناحیت دانشوران بزرگ برخاسته اند و همه به خونجانی موسومند. (از انساب سمعانی ).