معنی کلمه علی حلاج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی حلاج . [ ع َ ح َل ْ لا ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین . واقع در 24 هزارگزی جنوب خاوری آوج و 44 هزارگزی راه عمومی . ناحیه ای است جلگه و دارای آب وهوای معتدل و 105 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ محلی تأمین می شود. و محصول آن غلات است . اهالی به زراعت اشتغال دارند. صنایع دستی آنان بافتن قالی و جاجیم و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).