معنی کلمه کی ویارش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کی ویارش . [ ] (اِخ ) مطابق نقل اوستا یکی از سه پسر کی اپیوه است ، و در فصل 31 بندهش در فقره ٔ 25 مندرج است که کی آرش ، کی ویارش ، کی پیسان ، و کیکاوس از کی اپیوه به وجود آمدند. (یشتها تألیف پورداود صص 220 - 224). رجوع به همین مأخذ شود.