معنی کلمه نیکوبختی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نیکوبختی . [ ب َ ] (حامص مرکب ) نیک بختی . رجوع به نیک بختی شود.