معنی کلمه ضیاطرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضیاطرة. [ ض َ طِ رَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ضوطر. (منتهی الارب ).