معنی کلمه زایندگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زایندگی . [ ی َ دَ / دِ ] (حامص ) زایا بودن . ولود بودن . مقابل عقیم بودن .

تولید کردن . انتاج . افزودن . رجوع به زاینده شود.