معنی کلمه ثومة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثومة. [ م َ ] (اِخ ) ابن مخاشن . پدر قبیله ای است .