معنی کلمه واقفی عراقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واقفی عراقی . [ ق ِ ی ِ ع ِ ] (اِخ ) شاه قاسم بدلا از سادات بزرگ عراق و مولدش طیب آباد است واز غایت طهارت احتیاج تعریف ندارد. پیش از این به دو سال حج به فرموده به طواف حرمین شریفین مشرف گشت بعد از معاودت تخلص واقفی میفرمود این بیت از اوست : سگ کوی تو مقیم حرم محترم است واقفی وار سگ کوی ترا بنده شوم . (از تحفه ٔ سامی ص 34). و رجوع به فرهنگ سخنوران خیامپور شود.