معنی کلمه زایمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زایمان . (اِمص ) اسم مصدر از زاییدن است و بمعنی همان . (فرهنگ نظام ) (در تداول عامه ). زایش : حمام زایمان .