معنی کلمه بطایحی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بطایحی . [ ب َ ی ِ ] (ص نسبی ) رجوع به بطائحی شود.