معنی کلمه کویر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کویر. [ ک َ ] (اِخ ) نام محلی از معبر راه آهن تهران و بندرشاه واقع در 88 هزارگزی تهران . (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ایستگاه راه آهن شمال و شرق میان ابردژ و گرمسار.