معنی کلمه ذوات الثنایا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوات الثنایا. [ ذَ تُث ْ ث َ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) خداوندان دندانهای پیشین .