معنی کلمه کوی افکند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کوی افکند. [ اَ ک َ ] (ن مف مرکب ) بچه ٔ سرراهی . (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا).