معنی کلمه ساعدالملک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ساعدالملک . [ ع ِ دُل ْ م ُ ] (اِخ ) از هواخواهان محمد علی شاه قاجار و از مستبدان بنام ودر آغاز مشروطه بسال 1324 هَ . ش . حکمران اردبیل بود و بعلت مخالفت مشروطه خواهان به تهران احضار شد و به «وزارت مخزن » رسید. رجوع به تاریخ مشروطه ٔ ایران احمد کسروی چ 3 ص 197 و 203 و 210 و 215 و 216 شود.