معنی کلمه چائیدگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چائیدگی . [ دَ / دِ ] (حامص ) سرماخوردگی . زکام .ضُؤْد. قطاع . چایمان .

سخت سردشدگی .