معنی کلمه طائط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طائط. [ ءِ ] (ع ص ) گشن تیزشهوت . گشن بابانگ .

مرد سخت خصومت .

مرد دراز. (منتهی الارب ). ج ، طاطة.