معنی کلمه حیوص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حیوص . [ ح ُ ] (ع مص ) برگشتن و به یک سو شدن از چیزی . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). بگردیدن . (المصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). بگردیدن و بگریختن . (المصادر زوزنی ). رجوع به حَیص شود.