معنی کلمه نیک خلق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نیک خلق . [ خ ُ ] (ص مرکب ) خوش خوی . خوش رفتار. ملایم و مهربان .