معنی کلمه ذوات الاظلاف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوات الاظلاف . [ ذَ تُل ْ اَ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) ج ِ ذوالظلف . جانوران دارای سم شکافته چون گاو و گوسفند و بز و آهو و آنچه بدان ماند. سم شکافتگان . زنگله داران . رجوع به ذوات الظلف شود .