معنی کلمه تن آزاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تن آزاد. [ ت َ ](ص مرکب ) آسوده . آرام . تندرست . تناسان : جاودان شاد و تن آزاد ز یاد آن نکوخوی پسندیده سیر. فرخی .