معنی کلمه واقف طبرستانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واقف طبرستانی . [ ق ِ ف ِ طَ ب َ رِ ] (اِخ ) میرزا جانی واقف طبرستانی از شعرای قرن سیزدهم است . (از فرهنگ سخنوران دکتر خیامپور).