معنی کلمه پاون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پاون . [ وَ ] (اِخ ) دریاچه ای به ایالت پوی دُدُم در دهانه ٔ کوه آتش فشانی زیبا به ارتفاع 1197 گز.