معنی کلمه واپس باختن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واپس باختن . [ پ َ ت َ ] (مص مرکب ) قمار برده را باختن .