معنی کلمه کوه کاف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کوه کاف . (نف مرکب ) کوه کافنده . شکافنده ٔ کوه . (فرهنگ فارسی معین ) : بدان گونه زد نعره ای کوه کاف که سیمرغ لرزید در کوه قاف . اسدی (فرهنگ فارسی معین ).