معنی کلمه علی آباد سادات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی آباد سادات .[ ع َ دِ ] (اِخ ) دهی است کوچک از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت واقع در 54 هزارگزی جنوب خاوری سبزواران و 2 هزارگزی راه فرعی گلاشکرد به کهنوج . دارای 42 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).