معنی کلمه حیدریة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حیدریة. [ ح َ دَ ری ی َ ] (اِخ ) طریقه ٔ منسوب به شیخ قطب الدین حیدر. رجوع به فرهنگ فارسی معین شود.