معنی کلمه کوه بری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کوه بری . [ ب ُ ] (حامص مرکب ) شغل و عمل کوه بر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به کوه بُر شود.