معنی کلمه طبلخانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طبلخانه . [ طَ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) نقاره خانه .