معنی کلمه ذوات الرایات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوات الرایات . [ ذَ تُرْ را ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) زنان تباهکار عرب که بر سر خانه رایتی نصب کردندی شناخته شدن را. رجوع به البیان والتبیین ج 3 ص 66 س آخر شود.