معنی کلمه حیدرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حیدرة. [ ح َ دَ رَ ](اِخ ) ابوالحسن فقیه داودی . از اخیار علماء و دانشمندان و با ابن الندیم معاصر و دوست بوده است . رجوع به فهرست ابن الندیم چ مطبعه ٔ رحمانیه ٔ مصر ص 307 شود.