معنی کلمه مرتباً در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مرتباً. [ م ُ رَت ْ ت َ بَن ْ ] (ع ق ) پیاپی . پی در پی . به ترتیب . متوالیاً.

با نظم و ترتیب . (از فرهنگ فارسی معین ).