معنی کلمه قابعاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قابعاء. [ ب ِ] (ع ص ) گول . احمق : یا ابن قابعاء. (منتهی الارب ).