معنی کلمه دولت پناهی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دولت پناهی . [ دَ / دُو ل َ پ َ ] (حامص مرکب ) صفت و حالت دولت پناه . پناه دولت بودن : بدین عقد دولت پناهی کنیم همان میری و پادشاهی کنیم . نظامی . و رجوع به دولت پناه شود.