معنی کلمه گران گازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گران گازی . [ گ ِ ] (حامص مرکب ) گران فروشی . رجوع به گران گاز شود.