معنی کلمه واقعه طلبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واقعه طلبی . [ ق ِ ع َ / ع ِ طَ ل َ] (حامص مرکب ) حادثه جوئی . ماجراجوئی . فتنه انگیزی .