معنی کلمه هبیرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هبیرة. [ هَُ ب َ رَ ] (اِخ ) ابن مسروح . صاحب عقدالفرید، داستانی درباره ٔ نکته سنجی وی آورده است . رجوع به عقدالفرید ج 4 ص 132 شود.