معنی کلمه قاضی ابن قلاقس. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاضی ابن قلاقس . [ اِ ن ُ ق َ ق ِ ] (اِخ ) رجوع به قاضی اعز و ابن قلاقس شود.