معنی کلمه دولت آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دولت آباد. [ دَ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان طقرود بخش دستجرد شهرستان قم . واقع در 24هزارگزی خاوری دستجرد. سکنه ٔ آن 324 تن . آب آن از قنات و رود جهرود. راه آن اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).