معنی کلمه باد مراد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باد مراد. [ دِ م ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) باد موافق بود. (آنندراج : باد مخالف ).