معنی کلمه تمغیط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تمغیط. [ ت َ ] (ع مص ) تمغط. تمدید. تمدد. (اقرب الموارد).