معنی کلمه علی آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی آباد. [ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هرسم بخش مرکزی شهرستان شاه آباد واقع در 9 هزارگزی جنوب خاوری هرسم و در جنوب خاوری شاه آباد. ناحیه ایست دشت و سردسیر. سکنه ٔ آن 170 تن است . آب آن از چاه تأمین میشود. محصول آن غلات دیم و لبنیات است . اهالی به زراعت و گله داری اشتغال دارند. راه آن مالرو است و در تابستان از طریق هرسم میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).